Памятка авторам

 

1.    Редакція збірника  „Жестова мова й сучасність” приймає статті до розділів:

І. Науково-теоретичні засади вивчення мови жестів.

ІІ. Організаційно-педагогічні основи функціонування та використанні жестової мови.

ІІІ. Лінгвістичні дослідження жестової мови.

IV. Сучасні тенденції розвитку осередків освіти нечуючих.

 

 

Вимоги до статей у збірник:

 

Згідно з постановою ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” № 7-05 від 15.01.2003 р. наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

-        постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-        аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-        формулювання цілей статті (постановка завдання);

-        виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-        висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

 

Зразок:

УДК                                                                

Іванова О.І.,

                                                                  кандидат педагогічних, доцент

 

 

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (українською мовою)

Ключові слова (українською мовою)

Текст статті

 

 

Після тексту статті писати:

Література (не більше 5 назв)

1.              Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

 

 

Потім посередині

 

Аннотация  (на русском языке)

Ключевые слова (на русском языке)

 

 

Summary

English summary

 

Кey words:

Words in English

 

 

  Обсяг статей від 6 сторінок (роздрукований на папері, інший – збережений   на дискеті або диску).

 

2.    Назва статтті друкується великими літерами (14) по центру, після назви у правому кутку ім’я та прізвище автора (12 шрифт, курсив), потім – текст статті (Тimes New Roman, 14)

 

3.    Текст статті має бути набраний на комп’ютері через 1,5 інтервали з одного боку аркуша білого стандартного паперу формату А4(210х297мм). Примітки, цитати, висновки, текст у таблицях також друкуються через два інтервали.

 

4.    Поля сторінок статті: ліве і нижнє – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм.

 

5.    Таблиці друкуються в тексті статті або на окремих сторінках. В статті необхідно обов’язково зробити посилання на таблицю.

 

6.    Після тексту статті подається використана література, наприклад,

           Василенко М.К. Теорія коливань. – Київ, 1992. – 430с.

Тодорович І.Г. Методи навчання // Дефектологія. - №2. – 1974. - С.8 – 9.

 

7.    Автор обов’язково вичитує текст, підписує примірник статті на титульній сторінці, чим стверджує, що всі фактичні дані, цифровий фотоматеріал звірено і остаточно підготовлено до видання.

 

8.    На окремій сторінці подається довідка про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, наукові регалії, посада, місце роботи, домашня адреса, контактний телефон.

 

9.    Матеріали  статей не повертаються. За достовірність фактів, дат, назв тощо відповідають автори. Редакція залишає за собою право на редагування та скорочення прийнятих до друку матеріалів.

 

10.Збірник „Жестова мова і сучасність” видається кожного року.

 

 

11.Статті просимо надсилати на адресу:

 

04060 Київ, вул.Берлинського, 9.

Лабораторія жестової мови.

Інститут спеціальної  педагогіки АПН України.