Наші наукові здобутки за час роботи лабораторії над вивченням специфіки української жестової мови.
1   2

   Оригінальний посібник призначений для спільної діяльності батьків і дітей, котрі мають порушення слуху, на початковому етапу вивчення жестової і словесної мов. Даний посібник дає можливість здійснювати індивідуальний підхід у білінгвістичному навчанні нечуючої дитини свідомо засвоювати лексичний матеріал словесної і рідної мови.
    У комплекті з посібником є диск, який представляє собою програму з вправами для відпрацювання навичок дактилювання та його зчитування.


   2. Жестова мова й сучасність: Збірник наукових праць. – Випуск 1. – К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2006. – 176 с.

   Збірник містить матеріали чуючих і нечуючих людей про роль і значення жестової мови як рідної у житті нечуючої людини; експериментальні дослідження щодо використання ЖМ в освітньому процесі, деякі аспекти лінгвістичного вивчення УЖМ.

   В методичному посібнику розкриті завдання сурдопедагога і вихователя, зміст та методи формування якісного спілкування, подані загальні вказівки щодо розумового та мовленнєвого розвитку нечуючих дітей з активним використанням УЖМ в умовах спеціального дошкільного закладу/


  4. Жестова мова й сучасність: Збірник наукових праць: Випуск 2. – К.: ПП «Актуальна освіта», 2007. – 284 с.

   Збірник містить матеріали чуючих і нечуючих людей щодо сучасних технологій використання ЖМ в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення УЖМ, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментів досліджень стосовно шляхів ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності.


5. Кульбіда С.В. Українська дактилологія: науково-методичний посібник. – Київ: Педагогічна думка, 2007. – 256 с.
   У посібнику викладені теоретичні відомості про зародження і розвиток дактилології, представлені різні зразки дактильних абеток. Розкрито сучасний зміст лінгвістичного аспекту функціонування української дактилології, у результаті чого стає можливим засвоєння практичних навичок. Подані практичні рекомендації щодо якісного оволодіння дактильним мовленням.
   Основною метою посібника ознайомлення з методикою оволодіння дактильним мовленням, також в посібнику запропоновано різноманітний набір вправ (від постановчих до тренувальних), які розроблені на українознавчому матеріалі.
   Посібник може бути корисним при читанні лекцій, практичних занять з предметів "Сурдопедагогіка", "Дактилологія", сурдопедагогам, перекладачам жестової мови, батькам нечуючих дітей, а також слухачам курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
   Програму розроблено на основі Державного стандарту базової та повної середньої освіти. Програма з етики для учнів 5 – 12 класів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з порушеннями слуху є експериментальною.
   Програму рекомендується використовувати в курсі „Етика” (5,6 класи) в якості інваріативної складової Типових навчальних планів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом.
   Основна мета курсу – створення умов для формування моральних цінностей та орієнтирів у дітей з порушеннями слуху, відродження духовної культури, допомога нечуючим учням в оволодінні правилами поведінки, самореалізації в спілкуванні з іншими людьми, вихованні шляхетної людини.
7. Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Збірка програм з вивчення жестової мови на курсах первинної підготовки і підвищення кваліфікації перекладачів та педагогів спецшкіл-інтернатів для дітей з порушеннями слуху. – К.: Поліграфічний центр 2008. – 328 с.

   Збірка складається з п'яти програм і призначена для курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема, для вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, вихователів та перекладачів жестової мови двох рівнів.
   Збірка програм передбачає новий підхід до вивчення української жестової мови як повноцінної мови нечуючих носіїв; розроблена на основі врахування лінгвістичних особливостей національної жестової мови. Увага акцентується на особистісно-орієнтованих інноваційних педагогічних технологіях. До всіх програм розроблений навчальний план та система залікового чи іспитного оцінювання. Змістовий компонент оформлений з урахуванням системно-культурологічного та структурно-функціонального підходів. Використання традиційних  методів навчання калькованому жестовому мовленню поєднується із новими комунікативними технологіями. що дозволяє ефективно вирішувати різноманітні дидактичні завдання при оволодінні жестовою мовою.
   Адресується науковцям, перекладачам-дактилологам, перекладачам жестової мови, сурдопедагогам, студентам дефектологічних факультетів і відділень, а також всім, хто бажає вивчати українську жестову мову.


Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Програма з вивчення української жестової мови для вихователів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями слуху. К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2008. 56 с.

   В програмі представлено жестову лексику за темами: "Знайомство", "Школа, навчання", "Хвороба, допомога, здоров'я", "Числа", "Час", "Частини тіла", "Запитання", "Сім'я, сімейні турботи", "Будинок, домашні речі", "Харчування", "Рух. Місто", "Природа та природні явища", "Тваринний світ".

   Крім жестової лексики в програмі представлено вправи для засвоєння української дактильної абетки.

Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів-дактилологів, перекладачів жестової мови Українського товариства глухих на курсах підвищення кваліфікації.
К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2008. 60 с.
   В програмі представлена жестова лексика за такою тематикою: "Культура та мистецтво", "Спорт і туризм", "Релігія", "Основи міжнародної жестової мови" тощо.Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх спеціалізованих шкіл для дітей з порушеннями слуху. К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2008.  68 с.

   В програмі представлено жестову лексику з різних тем, зокрема, "Психологічний стан людини", "Мовна термінологія", "Літературна термінологія", "Найуживаніші дієслова", "Найуживаніші прислівники".

   Також в програмі висвітлено особливості методики викладання літературного твору на прикладі байки Л.І. Глібова "Щука".Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів-дактилологів, перекладачів жестової мови Українського товариства глухих на курсах первинної підготовки. К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2008. 88 с.

  В програмі розкрито та висвітлено жестову лексику за темами: "Числа та лічба. Дії з числами", "Медицина. Здоров'я", "Явища природи", "Дозвілля", "Загально вживані жести", "Інформація, комунікація, преса", "Морально-психологічні поняття", "Держава, право і політика", "Армія, озброєння, захист", "Праця виробництво, промисловість", "Міста та центри України", "Континенти, країни та міста світу, нації", "Основи міжнародної жестової мови" та інші.Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Іванюшева Н.В. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів початкових класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеннями слуху. К.: Поліграфічний центр УТОГ, 2008. 56 с.

    В програмі висвітлено жестову лексику за такою тематикою:  "Знайомство", "Школа, навчання", "Хвороба, допомога, здоров'я", "Числа", "Час", "Частини тіла", "Запитання", "Сім'я, сімейні турботи", "Будинок, домашні речі", "Харчування", "Рух. Місто", "Природа та природні явища".

   Окрім того, в програмі представлено українську дактильну абетку, а також розкривається особливості побудови розповіді за сюжетними малюнками за допомогою жестових одиниць.


8. Орієнтовний перелік жестових одиниць для загального користування // укладачі: Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А. – К., 2008. – 18 с.

   Даний орієнтовний перелік жестових одиниць повсякденного користування для банківської, медичної, юридичної, побутової та інших сфер життя людини. Орієнтовний перелік розроблено з метою оволодіння основними жестовими одиницями спеціалістами різних професій, зокрема, менеджерами, бухгалтерами, офіціантами, лікарями, юристами та ін. для забезпечення взаєморозуміння їх із нечуючими при виконанні ними власних професійних обов'язків.

 9. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / уклад.: Зборовська Н.А. та ін.; за ред. Кульбіди С.В. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 360 с., іл.: Бібліогр.: с. 355 – 360. (67 назв).

   У посібнику висвітлено теоретичні та практичні підходи щодо розвитку нечуючої дитини в сучасних умовах з медичної та соціокультурної точок зору. Запропоновано шляхи вирішення проблеми розвитку, навчання і соціалізації дітей з порушеннями слуху. Обгрунтовано теоретико-методологічні (правові, соціокультурні, психолого-педагогічні, мовознавчі) засади та передумови вирішення зазначеної проблеми. Узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід психолого-педагогічної допомоги дітям з порушеннями слуху з боку батьків.
   На думку укладачів, саме використання досвіду соціокультурних надбань сприяє розкриттю і розвитку особистісного потенціалу нечуючої дитини повною мірою.
   Для батьків, науковців, викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів.10. Жестова мова й сучасність: збірник наукових праць, випуск 3 / ред. кол., головний ред. Засенко В.В. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 192 с.
   Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій використання жестової мови в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення української жестової мови, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментальних досліджень стосовно ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності. Адресується сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам, усім, кому не байдужа доля дитини з порушеннями слуху.
 
11. Концепція жестової мови в Україні
В концепції розкрито основні нормативно-правові аспекти, що стосуються використання жестової мови в Україні, її статус тощо. Висвітлено основні механізми реалізації мовного питання, принципи мовної політики.


12. Програма-комплекс "Українська жестова мова" (автор - Адамюк Н.Б.) рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6898 від 17.08.09), призначена для підготовчого, 1-12 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей глухих та зі зниженим слухом.

Програма-комплекс розроблена з метою:

  • досконалого оволодіння першою/рідною мовою, тобто мовою нечуючих людей;
  • формування бази для успішного засвоєння другої мови – словесної;
  • пізнання і оволодіння двома культурами: чуючої та нечуючої спільнот.


13. Жестова мова й сучасність: збірник наукових праць / головний редактор Засенко В.В. – Вип. 4. – К.: Центродрук, 2009.    349 с.

     Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій використання жестової мови в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення української жестової мови, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментальних досліджень стосовно ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності. Адресується сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам, усім, кому не байдужа доля дитини з порушеннями слуху.

14. Кульбіда С.В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих: Монографія. - К.: ТОВ "Поліпром", 2010. - 503 с.

Дослідження присвячено проблемі використання жестової мови, як феномену, у процесі навчання глухих осіб в контексті соціокультурного підходу.

У дослідженні здійснено теоретико-методологічний, історичний та емпіричний аналіз теоретичних моделей минулих та існуючих підходів до формування означеної проблеми. Розкрито феномен глухоти в контексті технократичного та гуманістичного підходів. Розроблено теоретичну модель становлення і розвитку особистості глухої дитини, визначено основні категорії в їх взаємообумовленості та взаємовпливі.

Розроблено, змістово забезпечено та апробовано авторську систему організаційно-змістових моделей формування жестової комунікативної компетенції та становлення і розвитку особистості глухої дитини. Доведено, що УЖМ – відкрита мовна система взаємопов’язаних елементів (кінетичних, лексичних, граматичних та ін.) різного характеру.

Обґрунтовано теоретико-методичні засади вивчення мови жестів як навчальної дисципліни, використання її як засобу навчання нечуючих в умовах двомовного підходу. Простежено функціонування терміну «жестова мова», що засвідчує характер змін у суспільстві щодо ревізії понятійно-термінологічного поля сучасної науки.

15. Жестова мова й сучасність: збірник наукових праць / головний редактор Засенко В.В, - Вип. 5. - К.: Науковий світ, 2010. - 308 с.

     Збірник містить матеріали щодо сучасних технологій використання жестової мови в освітньому процесі нечуючої дитини; аспектів лінгвістичного вивчення української жестової мови, яке вперше започатковано в Україні. Наводяться результати експериментальних досліджень стосовно ефективного застосування мови жестів в умовах двомовності. Адресується сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам, усім, кому не байдужа доля дитини з порушеннями слуху.