Пояснювальна записка

Утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві свідомості пов’язане зі зміною ставлення до осіб з порушенням слуху, з вирішенням питань їхньої соціалізації та інтеграції. До числа першочергових завдань на курсах вивчення української жестової мови (УЖМ) відноситься створення оптимальних умов досконалого оволодіння жестовою мовою (ЖМ) глухих. Необхідність викладання курсу обумовлена важливою роллю ЖМ у когнітивній, комунікативній діяльності нечуючих, визнанні прав глухих осіб розвивати свою культуру, свою мову.

Методологічна основа курсу полягає у сучасній науковій інформації про лінгвістичну структуру ЖМ, усвідомлення та залучення до культури жесту, основні принципи та технології розвивального навчання.

Мета курсу – озброєння перекладачів-дактилологів, перекладачів жестової мови знаннями і навичками, які забезпечували б їм можливість використання жестової мови як одного із важливих засобів спілкування, навчання і виховання глухих.

Умовою досягнення мети є оволодіння перекладачами-дактилологами, перекладачами жестової мови українською жестовою мовою на рівні носіїв мови.

Зазначена мета обумовлює наступне навчальне завдання курсу, яке безпосередньо випливає із мети, пов’язане з чіткими уявленнями:

-   про визначений обсяг лінгвістичних знань перекладачів про ЖМ (аналіз структури жесту, лексичних, методологічних, синтаксичних особливостей);

-   про передбачуваний рівень володіння перекладачами ЖМ, необхідною мінімальною „жестовою” компетенцією в межах запропонованих тем;

-   про систему психолого-педагогічних навичок, необхідних перекладачам у роботі щодо використання ЖМ та дактильного мовлення для трансляції інформації, в організації жестового перекладу, у навчально-виховному процесі.

 

Вирішенню зазначеного завдання сприяють принципи, які дозволили розробити зміст курсу:

-   доступності;

-   науковості;

-   системності.

 

На основі загальних принципів формувався змістовий компонент, який охоплює різні підходи.

1. Системно-культурологічний підхід до організації лінгвістичної інформації про жестову мову, формування знань про ЖМ як невербальну знакову систему, як основу особливої культури глухих; про роль жестового спілкування у соціалізації нечуючих.

2. Структурно-функціональний підхід до відбору мовленнєвого матеріалу.

Відбір та визначення складу лексико-семантичних одиниць УЖМ і дактильного мовлення, які б забезпечували професійне продукування та розуміння жестових одиниць та жестових (дактильних) висловлювань; сприяли формуванню комунікативної компетентності.

3. Програмування навчальних ситуацій (ігрові ситуації, монологи, діалоги, відтворення та зчитування запропонованих дій, тренінги), що стимулюють породження та рецепцію різних висловлювань, в яких жестова (дактильна) мова виконує різні функції: інформаційну, регуляційну, емоційно-експресивну, навчальну, виховну та ін.

Послідовне ускладнення форм мовленнєвої взаємодії з партнерами (глухими та ін.) і т.д.

4. Комплексний підхід до вибору педагогічного впливу.

Використання традиційних методів навчання калькованому Жм (вправи для перекладу, бесіди, робота парами, дактильні та жестові диктанти) поєднуються з новими комунікативними технологіями, такими як аналіз відео сюжетів, розігрування ігрових ситуацій, відпрацювання віршованих та пісенних творів, що дозволяє ефективніше вирішувати різноманітні дидактичні завдання.

Система навчання з даного курсу складається з трьох розділів, тісно пов’язаних та взаємообумовлених:ї

І. Введення в лінгвістику жестової мови та дактилології.

ІІ. Формування жестово-дактильної компетенції.

ІІІ. Удосконалення та автоматизація навичок у ЖМ на запропонованому матеріалі.