ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Визнання Україною, як правовою державою, жестової мови нечуючих осіб не лише як засобу спілкування, але і як засобу навчання, є тим ключовим моментом, коли на зміст спеціальної освіти, у сфері сурдопедагогіки, слід глянути по-новому, крізь призму визнання права глухої людини на свою мову, на свою культуру. 

Українська жестова мова (УЖМ) – це рідна мова нечуючих, оскільки враховує специфіку візуального сприймання в умовах слухової депривації і є основним засобом міжособового спілкування глухих, є самобутньою і багатою мовою, що характеризується своєрідною лексикою й складною граматичною структурою.

Головними завданнями Програми-комплексу „Українська жестова мова” є:

-                      досконале оволодіння першою/рідною мовою, тобто мовою нечуючих людей;

-                      формування бази для успішного засвоєння другої мови – словесної;

-                      пізнання і оволодіння двома культурами: чуючої та нечуючої спільнот;

-                      оволодіння українською жестовою мовою як засобом засвоєння навчального матеріалу.

Тому головною метою Програми-комплексу є формування багатогранної нечуючої особистості як обдарованого білінгва.

Дана Програма-комплекс призначена для вивчення УЖМ учнями спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей глухих дітей та зі зниженим слухом протягом всього терміну шкільного навчання -  підготовчого, 1-12 класів, і розрахована на виділення не менше 2 годин на тиждень для кожного класу.

На уроках з вивчення УЖМ реалізуються такі основні принципи як:

-   принцип доступності;

-   принцип наочності;

-   принцип науковості;

-   принцип індивідуального підходу;

-   принцип систематичності;

-   принцип „від простого до складного”;

-   принцип поступового нагромадження знань;

-   принцип єдності формування знань і розвитку мови;

-   принцип інтенсифікації мовного спілкування тощо.

Враховуючи вікову періодизацію, Програма-комплекс побудована з урахуванням поділу шкільного періоду навчання на молодшу, середню і старшу ланки, і відповідно кожна ланка має свою тематику розділів.

Наприклад, тематика молодшої ланки представлена такими загальними розділами як „Числа”, „Сім’я, сімейні турботи”, „Дім, домашні речі”, „Харчування”, „Хвороба, допомога, здоров’я”, „Відпочинок”, „Тваринний і рослинний світ”, „Школа”, „Екскурсії”, „Українські народні казки”, „Наше свято”. Додатково для підготовчого та 1-2 класів вводяться розділи „Знайомство”, „Дактилологія”, „Календар”, „Пори року”; для 3-4 класів додатково вводяться розділи „Запитання”, „Загальновживані жести”, „Гості, гостинність”.

Тематика середньої ланки містить такі розділи як „Людина, спілкування, відносини”, „Почуття, риси характеру”, „Шкільне життя”, „Спорт. Відпочинок”, „Армія, озброєння”, „Слідство, суд”, „Виробництво”, „Заклади”, „Україна та її міста”, „Казки”, „Екскурсії”. Для 5 класу введено розділ „Державний захист”.

Для старшої  ланки загальна тематика розділів така: „Я – громадянин”, „Я –особистість”, „Моя майбутня професія”, „Я - хлопець (дівчина)”, „Я і здоровий спосіб життя”, „Я і екологія”, „Я і гарні манери”, „Безпека і захист людини в небезпечних і надзвичайних ситуаціях”, „Мова, історія і культура спільноти глухих людей”. Додатково для 11 класу введений розділ „Мій духовний світ”.

Слід зазначити, що певний розділ також має свою тематику. Наприклад, розділ „Числа” для 2 класу містить такі теми як „Комбінація чисел з предметними відношеннями”, „Дії з числами”, той же розділ в 4 класі має такі теми „Комбінація чисел з просторовими відношеннями”,  „Комбінація чисел з грошовими відношеннями”, „Комбінація чисел з відношеннями маси”, „Дії з числами”. У старшій ланці,  наприклад, розділ „Я і здоровий образ життя” у  9 класі має такі теми „Бути здоровим – значить бути гарним”, „Гігієна харчування”, „Постава. Порушення постави”, „Краса і косметика”,  то в 11 класі цей розділ пропонує такі теми як „Фізкультура і спорт”, „Масаж”,  „Здоровий сон”, „Здоров’я, краса і лікарські трави”, „Шкідлива їжа і пов’язані з нею хвороби”, „Шкідливі звички і наше здоров’я”, „Алкоголь і сім’я”, „Проституція - небезпека для фізичного і психічного здоров’я людини”.

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що зміст підготовчого та першого класів дещо подібний; відмінність полягає лише в тому, що матеріал для підготовчого класу більш полегшений і містить менший обсяг навантаження. Пояснюється це тим, що програма підготовчого класу розрахована на дітей, які не мають достатньої підготовки до навчання у школі внаслідок різних причин, до яких можуть бути віднесені такі як дошкільне навчання  вдома за індивідуальною програмою, тривала хвороба, педагогічна занедбаність, затримка психічного розвитку тощо.

Відповідно до освітнього рівня: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта і повна загальна середня освіта, -  різниться і мета уроків з навчального предмету „УЖМ”.

Мета уроків у початковій школі (школа І ступеня) передбачає:

-                     вивчення і розширення жестової лексики;

-                     формування уявлень про оточуюче середовище на основі першої мови;

-                     навчання побудови жестових конструкцій за лінгвістичними нормами УЖМ.

Зміст уроків синхронізується з програмами предметів „Людина і світ”, „Українська мова”.

Мета уроків з УЖМ у школі ІІ ступеня (5-10 класи) передбачає формування лексичних засобів контексту „особистість”, що дає змогу оцінювати якості характеру, відношення до навколишнього середовища (людей, речей, природи), формувати „Я-концепцію”.

Мета уроків з  УЖМ у школі ІІІ ступеня (11-12 класи) передбачає:

- забезпечення комунікативної компетентності (вільне володіння жестовою мовою в ситуаціях формального і неформального спілкування);

- збагачення лексичного запасу, граматичних конструкцій, техніки виконання і фіксації жестів.

Зміст уроків у школі ІІ і ІІІ ступенів будується у тісному взаємозв’язку зі змістом навчальних предметів середньої ланки школи.

Загальний зміст Програми-комплексу „Українська жестова мова” представлено двома блоками: лінгвістичним і комунікативним. Мета лінгвістичного блоку полягає у розкритті особливостей граматики і лексики жестової мови, у формуванні знань про структуру жесту, його конситуативність,  про морфологію і синтаксис жестової мови, про засоби відображення мовних універсалій (фіксації просторових, цільових, умовних, об’єктивних, атрибутивних, кількісних і інших відношень), про виразні (екстралінгвістичні) засоби жестової мови.

В теоретичній частині програми для школи І ступеня (підготовчий, 1-4 класи) застосовується нумерація позицій застосування жесту в певному місці, що є важливим для диференціації подібних за конфігурацією жестів, які візуально подібні, але, розташовані в певній позиції, несуть інше смислове значення. Автором складена така послідовність позицій застосування жесту:

Позиція № 1: над самою головою, не торкаючись її;

Позиція № 2: над головою з її правого боку;

Позиція № 3: над головою, з її лівого боку;

Позиція № 4: на самій голові;

Позиція № 5: лобна частина;

Позиція № 6: на рівні брови/брів;

Позиція № 7: на рівні очей;

Позиція № 8: ділянка носа;

Позиція № 9: ділянка щік/щоки;

Позиція № 10: ділянка губ;

Позиція № 11: ділянка підборіддя;

Позиція № 12: ділянка шиї;

Позиція № 13: на рівні плечей;

Позиція № 14: на рівні грудей;

Позиція № 15: на рівні талії;

Позиція № 16: на рівні стегон/стегна;

Позиція № 17: на рівні колін;

Позиція № 18: ділянка правої руки;

Позиція № 19: ділянка лівої руки;

Позиція № 20: в просторі з правого боку тулуба;

Позиція № 21: в просторі з лівого боку тулуба.

Мета комунікативного блоку полягає в організації осмислення і використання особливостей лінгвістики УЖМ на практичному матеріалі, який враховує постановку питань і відповідей, побудову діалогів, монологів; формування творчих знань і вмінь будувати описи, розповіді, твори; вдосконалення ведення викладу міркування, заперечення, відстоювання у формі обговорення, дискусії тощо; шліфування майстерності читання поетичних творів у жестовому виконанні.

Для ефективного викладання предмету „УЖМ” є певні вимоги:

  1. Застосування на кожному уроці якісних мультимедійних, друкованих та інших ресурсів, які призначені для роз’яснення змісту і полегшення сприймання та розуміння навчального матеріалу;
  2. Викладання зазначеного предмету  здійснюється досвідченим вчителем, носієм ЖМ, з дефектологічною освітою і досконалим володінням УЖМ і КЖМ.

Пропонована Програма-комплекс передбачає застосування середовища/ситуації, яке зумовлює постійне вживання УЖМ з метою комунікації, заради особистого задоволення і навчання. Учні мають можливості навчатися і систематично вживати мову, задовольняти свої потреби, інтереси, розвиваючи свої здібності на базі змістовного, продуманого навчального матеріалу.